ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย

 

 

 

  เ ร า ใ ส่ น า ฬิ ก า มื อ ซ้ า ย
  ที่ ใ ส่ มื อ ซ้ า ย เ พ ร า ะ ถ นั ด ข ว า
  ย ก มื อ ซ้ า ย ขึ้ น ม า ดู เ ว ล า ไ ด้ ง่ า ย
  แ ต่ ถึ ง มี น า ฬิ ก า เ ร า ก็ ช อ บ ไ ป ส า ย อ ยู่ ดี
  น า ฬิ ก า ก็ แ ค่ บ อ ก เ ว ล า . .
  ไ ม่ ไ ด้ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ป เ ร็ ว ขึ้ น

คิ ด ดู แ ล้ ว . . หั ว ใ จ ก็ อ ยู่ ท า ง ซ้ า ย เ ห มื อ น กั น 
บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก า ย ที่ มี  
2 ชิ้ น จ ะ อ ยู่ ซ้ า ย – ข ว า อ ย่ า ง  
แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . . 
แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข อ ง มั น 
อ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ ม า ณ นั้ น 
แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ? 
  บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะ
  ใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .
  หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง
  แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ
  จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ ห มื อ น กั น
 
 

 

เ นื่ อ ง ใ น เ ดื อ น แ ห่ ง ค ว า ม รั ก

ก้ อ ข อ ใ ห้ ค น ที่ มี ค ว า ม รั ก

ค น ที่ กำ ลั ง ไ ข ว่ ค ว้ า ห า รั ก

ส ม ห วั ง  แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข ม า ก ๆ น ะ จ๊ ะ

คำ อ ว ย พ ร จ า ก ค น โ ส ด ส นิ ท 5 5 5 +

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย

  1. I'm JuJu says:

    สมพรปากเถอะ…….ส้าธุธุธุธุธุ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s